Поради психолога

Продовжуємо говорити про готовність дитини до школи.


 ВІЗЬМІТЬ   ДО   УВАГИ!

Найповніше поняття "готовність до школи" визначив Л.А.Венгер. Він вважав, що готовність до школи - це певним набір знань і вмінь, в якому повинні існувати всі інші елементи хоча рівень їх розвитку може бути різний.
 Складовими компонентами психологічної готовності дитини до школи є:


Моральна готовність

•Засвоєння дитиною соцiальних норм поведiнки триває досить довго, але наймiцнiше вони засвоюються у перiод дошкiльноrо дитинства.
• Дитину потрiбно готувати до того, що не всi ролі в житті можуть бути цiкавими чи даватися виключно за бажанням, iнколи необхідно виконувати i те, що необхiдно iншим, i те, що не входить у коло власних iнтересiв.
• Приклад спiлкування, поданий дорослими, переймає i наслідує дитина, вивчаючи його особливостi, фiксуючи межi i правила стосункiв дорослих з iншими, запам'ятовуючи силу, тембр, висоту голосу тощо.
• Навчитися спiлкуватися дитина може лише у взаємодїї з однолiтками, батьками, iншими дорослими.

Вольова готовність

Вольова готовнiсть є досить важливим компонентом у психологiчнiй готовностi дитини до навчання, але бiда в тому, що її формування та розвиток тiсно пов'язанi iз зусиллями чи бездiяльнiстю дорослих у вихованнi дитини.
• Психофiзiологiчнi особливостi шестирiчок не дають змоги сформувати вольову готовнiсть у такому обсязi, як у дiтей семи рокiв. Тому дорослi мають враховувати це у своїх дiях, не ставлячи перед дiтьми непосильних завдань.
• Лише спостереження за дитиною дадуть можливiсть зрозумiти, чи сформована у неї вольова готовнiсть.
• На формування вольової готовностi дошкiльника впливає його темперамент. Дорослим слiд враховувати це, пропонуючи тi чи інші завдання дитинi.Мотиваційна готовність

Мотивацiйну готовнiсть дитини необхiдно формувати через усвiдомлення того позитивного, що очiкує дитину у школi, а не на погрозах i залякуваннях нею.
• Вагомим внеском у пiдвищення мотивацiйної готовностi дитини може стати приклад батькiв. Їм варто показати дитинi  свої зошити, шкiльнi,  нагороди, вiдзнаки, розповiсти про свiй позитивний досвiд шкiльного навчання та про  досвiд близьких людей — дiдуся, 6aбyci, тiтки, дядька, племiнникiв тощо.
• Особливу увагу батькам необхiдно звертати на дiтей, якi не хочуть або бояться йти до школи. У таких дiтей необхiдно формувати правильне уявлення про школу та допомогти їм повiрити у себе.

Інтелектуальна готовність

Iнтелектуальна готовнiсть дитини формується за умови систематичної роботи щодо розвитку її пiзнавальних процесiв: уваги, уяви, сприймання, пам'ятi, мислення, мовлення.
• Провiдним у iнтелектуальнiй готовностi дитини виступає розвиток її мовлення, тому необхiдно систематично читати дитинi книжки, обговорювати з нею iлюстрацiї, репродукцiї, детально вiдповiдати на запитання дитини тощо.
• Не можна залишати без уваги бажання дитини з чим-небудь ознайомитися, чи чогось навчитися. Дорослий має допомогти їй у цьому, стати для неї товаришем по вiдкриттях, пiдтримувати у дитини дух здивування, цiкавостi, допитливостi.
• Чудовою допомогою у розвитку iнтелектуальної готовностi дитини можуть бути рiзнi дидактичнi iгри та дитячi журнaли. Журнали дитина не повинна розглядати самотужки. Дорослий має читати й розглядати їх разом з дитиною. Варто запитyвати у дитини, що найбiльше сподобалося їй у журналi, якi завдання для неї є цiкавими, звертати увагу на iншi завдання, розтлумачувати незрозумiлi мiсця тощо.
• Слiд постiйно звертати увагу дитини на об'єкти i явища навколишнього свiту - невичерпне джерело вiдкриттiв та нових знань.Що означає готовність до школи.


 Перший клас – серйозне випробування, як для дітей, так і для батьків. Вони намагаються навчити дитину читати, писати, рахувати до 100, сподіваючись, що цим полегшать подальший процес навчання у школі. Вчать дитину всьому, що самі вміють, і навчають, як уміють. Як же по-справжньому готувати дитину до школи?

Підготувати дитину до школи – значить дати їй певне фізичне загартування, настроїти психологічно і морально до систематичної щоденної праці, підготувати мислення дитини до навчання.

Бажання вчитися або допитливість, бажання пізнавати – це ті перші риси, які потрібно розвивати і виховувати у майбутнього школяра. За період дошкільного дитинства діти набувають багато різноманітних знань. і це теж є одним із показників їхнього розвитку.

У 5-6 років вони повинні знати не лише своє ім’я, прізвище і вік, а й адресу, ім’я й по батькові своїх батьків та інших членів сім’ї, номер дитячого садка, який відвідує, дорогу з дому в дитячий садок тощо.

У цьому віці діти добре орієнтуються в навколишньому просторі, знають різні види транспорту в своїй місцевості, засвоюють правила поведінки в громадському транспорті, знають дорожні знаки та правила поведінки на вулиці. Вони вміють користуватися предметами домашнього вжитку (телефоном, телевізором, пилососом).

Природний інтерес дітей і любов до рідного краю дають змогу сформувати у них знання про пам’ятні місця рідного міста, села, назви вулиць, музеї, художників, письменників.

Діти повинні знати рослини, що ростуть у саду й на городі, 4-5 видів зимуючих і 3-4 види перелітних птахів, комах, уміти спостерігати за способом їх життя, пересування, помічати сезонні зміни в природі.

Вони цікавляться народними видами мистецтва: українською народною керамікою, петриківським розписом, витинанками, вишивкою, знають багато українських народних пісень, казок, приказок.

Спонукайте дитину спробувати щось зліпити, вирізати, вишити.

Ваші хлопчики й дівчатка повинні вміти відповідати на такі запитання:

-         Ти знаєш де працює мама (тато)?

-         А що вони там роблять?

-         А коли ти виростеш, ким ти хочеш бути?

Вони мають зв’язно, послідовно й зрозуміло переказувати літературний твір, самостійно складати оповідання, робити звуковий аналіз слів, давати характеристику звука (голосний, приголосний, твердий, м’який).

Діти знають числа й цифри, геометричні фігури, вміють лічити в межах 10, порівнювати предмети за величиною, орієнтуватися в просторі та в часі, створювати різні споруди з будівельних матеріалів.

Саме в цьому віці виникає особливо багато “чому?”, “навіщо?”, “як це буває?”. Важливо не загальмувати, підтримати природний інтерес. Наприклад, “Давай-но подивимось, чи не розпустилося листя на деревах?”, або “Покладемо зерно у вологу ганчірку, залишимо на якийсь час, і побачимо, що з ним буде...”, “А тепер давай пророслі зернята покладемо в землю й спостерігатимемо, як вони ростуть”.

Вас повинна непокоїти відсутність запитання, а не їх злива. Допоможіть своєму малюкові побачити незвичайне у повсякденному житті й сформувати запитання (“Дивись – жук повзе» ,- звертає дорослий  увагу дитини. і раптом жук полетів. “Чому він полетів? А чому гусінь не літає?”, “Так у жука є крила, тому він і літає”).

У дитини в цьому віці поступово формується здатність об’єднувати предмети не тільки за зовнішніми ознаками (формою, кольором, величиною), а й за істотними властивостями і якостями, наприклад, за призначенням (Одяг, посуд, меблі). Так розвивається логічне мислення.

Одним із істотних показників розвитку дитини є довільність поведінки, в тому числі й  у спілкуванні з дорослими.

Нервова система дуже вразлива і про це слід пам’ятати, спілкуючись з дітьми. З дитиною бажано розмовляти завжди в спокійному, розважливому  тоні, навіть коли йдеться про негативну оцінку її поведінки.

Наступний важливий напрям батьківських зусиль у цьому віці – виховання у дітей самостійності. Треба навчитися контролювати міру своєї опіки, своєї допомоги, приходити на допомогу лише тоді, коли це вкрай необхідно.

Розвивайте уяву, дитячу фантазію малюка , розглядаючи в книжках малюнки, їх власні та роботи ровесників. Зверніть увагу на засоби виразності, що використовуються у малюванні. Спонукайте до таких занять і надалі, прищеплюйте смак до самовираження.
Немає коментарів:

Дописати коментар